Phần 6: Skills 2
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner.
(Nhìn vào tranh. Bạn nghĩ đây là truyền thống gì? Chia sẻ ý kiến với bạn.)
Gợi ý:
I think it's the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Viet Nam.
(Tôi nghĩ đó là điệu múa xòe, một điệu múa truyền thống của dân tộc Thái ở Việt Nam.)