Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then present what you have found out to the class.
(Phỏng vấn một cặp khác để có câu trả lời cho các câu hỏi trong bài tập 5. Ghi chú câu trả lời của họ vào bảng bên dưới. Sau đó trình bày trước lớp.)
*Hướng dẫn:
- Ở hoạt động này, các em sẽ hỏi một cặp học sinh khác 3 câu hỏi trong bài tập 5.
- Một bạn đặt câu hỏi, một bạn sẽ lắng nghe câu trả lời và điền vào bảng câu hỏi ở cuối trang 44 trong sách giáo khoa.
- Sau đó, các em chuẩn bị cho phần trình bày của mình về kết quả phỏng vấn trước lớp.