Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Work in pairs and discuss the questions.
(Làm theo cặp và thảo luận các câu hỏi sau.)
1.
What are the three customs and traditions you like most in your family? Describe them in detail.
(Ba phong tục và truyền thống gia đình mà bạn thích nhất là gì? Miêu tả chúng một cách chi tiết.)
Đáp án: There's a tradition in my family that we celebrate birthdays of family members. We also have the custom of having dinner together. At Tet, we have the tradition of making chung cake together.
Giải thích: Gia đình tôi có truyền thống kỷ niệm sinh nhật của các thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng có thói quen ăn tối cùng nhau. Vào dịp Tết, chúng tôi có truyền thống cùng nhau gói bánh chưng.
2.
How do you feel when you take part in these customs and traditions?
(Bạn cảm thấy thế nào khi tham gia vào những phong tục và truyền thống này?)
Đáp án: I feel happy to be a part of our traditions and customs.
Giải thích: Tôi cảm thấy hạnh phúc khi là một phần của những truyền thống và phong tục đó.
3.
Why is it important to continue family customs and traditions?
(Tại sao duy trì phong tục và truyền thống của gia đình lại thật quan trọng?)
Đáp án: Because they help family members become closer.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.