Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A, B, or C in the blank.
(Bây giờ quyết định xem mỗi chi tiết dưới đây được đề cập trong đoạn văn nào. Viết A, B, hoặc C vào chỗ trống.)
1.
the name of an Italian dish _____
(tên của một món ăn Ý)
Đáp án: C
Giải thích: Căn cứ vào câu 'Last year, my mum cooked lasagne, an Italian dish.', ta chọn được câu trả lời là đoạn văn C.
2.
the time family members have to gather for lunch _____
(thời gian các thành viên trong gia đình phải có mặt để ăn trưa)
Đáp án: A
Giải thích: Căn cứ vào câu 'Firstly, there's a tradition in our family of having lunch together on the second day of Tet.', ta chọn được câu trả lời là đoạn văn A.
3.
the date of the wedding anniversary _____
(ngày kỷ niệm ngày cưới)
Đáp án: C
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
an outdoor activity _____
(một hoạt động ngoài trời)
Đáp án: B
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
the length of time a tradition has existed _____
(khoảng thời gian mà một truyền thống đã tồn tại)
Đáp án: A
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
the reason for spending time together _____
(lý do dành thời gian bên nhau)
Đáp án: B
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.