Phần 5: Skills 1
(Unit 4 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Read Mi's presentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society?
(Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy nói về gia đình hay xã hội nơi cô ấy sống?)
In my opinion, customs and traditions are very important. Like other families, we have our own customs and traditions.
(Theo tôi, phong tục và truyền thống đóng vai trò rất quan trọng. Cũng như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.)
A. Firstly, there's a tradition in our family of having lunch together on the second day of Tet. Everyone has to be there before 11 a.m. We have followed this tradition for three generations.
(A. Đầu tiên, gia đình chúng tôi có truyền thống ăn cơm trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết. Mọi người phải có mặt trước 11 giờ trưa. Chúng tôi đã tiếp nối truyền thống này trong ba thế hệ.)
B. Secondly, we have the custom of spending Sunday together. We usually go to the cinema or go for a picnic. We don't have to do it, but it makes us closer as a family.
(B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật bên nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng điều đó khiến cho gia đình chúng tôi gần gũi nhau hơn.)
C. Thirdly, we celebrate our grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October because they don't remember the exact date. The custom is that we have to cook a new dish each year. Last year, my mum cooked lasagne, an Italian dish. This year, we prepared five-coloured sticky rice served with grilled chicken.
(C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 10 bởi vì ông bà tôi không nhớ chính xác ngày. Phong tục là mỗi năm chúng tôi phải nấu một món mới. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi ngũ sắc ăn kèm với gà nướng.)
We all enjoy these customs and traditions because they provide our family with a sense of belonging.
(Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc.)
Đáp án:
She’s writing about her family. (Cô ấy viết về gia đình.)