Phần 4: Communication
(Unit 4 - Lớp 8 - Communication - trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. There is a British exchange student in your class. You invite her to dinner at your home. Play the following roles.
(Có một bạn học sinh người Anh trong lớp bạn. Bạn mời cô ấy tới nhà bạn ăn tối. Đóng các vai sau.)
Minh:
Hey Jessica! My family would like to invite you to dinner.
(Jessica ơi. Gia đình mình muốn mời bạn đến ăn tối.)
Jessica:
Oh, that’s nice but ... I don’t know anything about Vietnamese table manners.
(Ồ, tuyệt quá nhưng mà ... Mình chưa biết gì về phép tắc ăn uống của người Việt.)
Minh:
Well, what do you want to know?
(À, thế bạn muốn biết gì nào?)
Jessica:
Well, do you eat around the dinner table like in Britain?
(À, các bạn có ngồi xung quanh bàn ăn như ở Anh không?)
Minh:
No, actually we sit on a mat with the food in the middle.
(Không, thực ra chúng mình ngồi trên chiếu và đồ ăn đặt ở chính giữa.)
Jessica:
You’re kidding!
(Bạn đùa đó à?)
Minh:
No, not at all. Ah, we also use chopsticks.
(Không, không hề. À, chúng mình cũng dùng đũa nữa.)
Jessica:
Oh, it's hard for me, I'm afraid. You know, we use cutlery. I mean knives, forks and spoons.
(Ôi, mình e cái đó khá khó. Bạn biết đấy, chúng mình sử dụng bộ đồ ăn. Ý mình là dao, dĩa và thìa.)
Minh:
Yeah, I know. But don't worry. I will help you. It may be a bit difficult at first, but I will teach you.
(Ừ, mình biết. Nhưng đừng lo. Mình sẽ giúp bạn. Lúc đầu có thể hơi khó một chút nhưng mình sẽ dạy bạn.)
Jessica:
Thank you, Minh.
(Cảm ơn bạn nhé Minh.)
You are Minh. You invite your British friend to come for dinner. She asks a lot of questions about Vietnamese table manners.
(Bạn là Minh. Bạn mời cô bạn người Anh đến nhà ăn tối. Cô ấy hỏi rất nhiều câu hỏi về phép tắc ăn uống ở Việt Nam.)
You are Jessica from Britain. You want to learn about Vietnamese table manners so you can feel comfortable at dinner. You compare these with British table manners.
(You are Jessica from Britain. You want to learn about Vietnamese table manners so you can feel comfortable at dinner. You compare these with British table manners.)