Phần 4: Communication
(Unit 4 - Lớp 8 - Communication - trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Work in pairs. Discuss if you follow these table manners in your family. Are there other table manners you follow?
(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem bạn có tuân theo những phép tắc ăn uống dưới đây trong gia đình bạn không. Có phép tắc ăn uống nào khác mà bạn nên tuân theo không?)
1.
We sit around a tray on a mat to have meals.
(Chúng mình ngồi quanh mâm đặt trên chiếu để dùng bữa.)
2.
We use rice bowls and chopsticks.
(Chúng mình sử dụng bát và đũa.)
3.
When chewing food, we shouldn’t talk.
(Khi nhai thức ăn, chúng mình không nên nói.)
4.
The host/hostess invites everybody to start eating.
(Chủ nhà mời mọi người bắt đầu dùng bữa.)
5.
The host/hostess offers to serve the food for the guests.
(Chủ nhà gắp thức ăn cho khách.)
6.
When we have finished eating, we place our chopsticks on top of our rice bowl.
(Khi ăn xong, chúng mình để đũa lên miệng bát cơm.)