Phần 4: Communication
(Unit 4 - Lớp 8 - Communication - trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Now listen to Nick giving a presentation on table manners in Britain and check your answers.
(Bây giờ, nghe Nick trình bày về phép tắc ăn uống ở Anh và kiểm tra câu trả lời của bạn.)
Audio script:
(Nội dung bài nghe:)
In the UK we eat around the dining table. We follow lots of table manners.
(Ở Anh, chúng mình ăn ở bàn ăn. Chúng mình có rất nhiều phép tắc ăn uống.)
Firstly, we use cutlery – you know, knives, forks and spoons – to eat most of the food. We hold the fork in the left hand and the knife in the right. You should hold the handle of the knife in your palm and your fork in the other hand with the prongs pointing downwards. There is also a spoon and a fork for dessert. When you finish eating, you should place your knife and fork with the prongs upwards on your plate.
(Đầu tiên, chúng mình sử dụng bộ đồ ăn – bạn biết đấy, dao, dĩa và thìa – để ăn hầu hết các loại thức ăn. Chúng mình cầm dĩa bằng tay trái và dao bằng tay phải. Bạn nên giữ chuôi dao trong lòng bàn tay và dĩa ở tay kia với đầu dĩa hướng xuống dưới. Ngoài ra còn có một cái thìa và dĩa khác để dùng món tráng miệng. Khi ăn xong, bạn nên đặt dao và dĩa trên đĩa của mình với đầu dĩa hướng lên trên.)
Secondly, you should never use your own cutlery to take more food from the serving dish – use the serving spoon. Now if there’s bread on the table, you can use your hands to take a piece. Then break off a small piece of bread and butter it.
(Thứ hai, bạn không bao giờ nên sử dụng bộ đồ ăn của mình để lấy thêm thức ăn từ đĩa đựng – hãy sử dụng muỗng lấy đồ ăn riêng. Bây giờ, nếu có bánh mì trên bàn, bạn có thể dùng tay để lấy một miếng. Sau đó bẻ một miếng bánh mì nhỏ và phết bơ lên đó.)
Thirdly, if you are a guest, you have to wait until the host or hostess starts eating and you should ask another person to pass the food. Next, never chew with your mouth open and don’t talk with food in your mouth…
(Thứ ba, nếu bạn là khách, bạn phải đợi cho đến khi chủ nhà bắt đầu ăn và bạn nên nhờ người khác đưa đồ ăn cho. Tiếp nữa, đừng bao giờ nhai với miệng mở to và đừng nói chuyện khi có thức ăn trong miệng...)