Phần 4: Communication
(Unit 4 - Lớp 8 - Communication - trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Look at the pictures below. In pairs, discuss the differences between them.
(Nhìn vào các tranh dưới đây. Theo cặp, thảo luận sự khác nhau giữa chúng.)
- In the first picture, people are sitting on the mat to have the meal. In the second picture, they are sitting around the dining table.
(Trong bức tranh đầu tiên, mọi người đang ngồi trên chiếu để dùng bữa. Trong bức tranh thứ hai, họ đang ngồi quanh bàn ăn.)
- In the first picture, people are using rice bowls and chopsticks. In the second picture, they are using cutlery.
(Trong bức tranh đầu tiên, mọi người đang sử dụng bát và đũa. Trong bức tranh thứ hai, họ đang sử dụng dao dĩa.)