Phần 3: A closer look 2
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
'Should' and 'shouldn't' to express advice: review
(Ôn tập 'should' và 'shouldn't' dùng để diễn tả lời khuyên)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Work in pairs. Imagine that you both have a friend who is coming to Viet Nam this summer. List three pieces of advice and three obligations your friend should follow. Share your ideas with the whole class.
(Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Lập danh sách 3 lời khuyên và 3 điều bắt buộc mà bạn của bạn nên làm theo. Chia sẻ ý kiến của các bạn với cả lớp.)
Gợi ý:

*Advice (Lời khuyên):

- Children should take things from adults with both hands.
(Trẻ em nên nhận đồ từ người lớn bằng cả hai tay.)
- You shouldn't wear shorts when going to the pagoda.
(Bạn không nên mặc quần soóc khi đi chùa.)
- You should bring a gift when you visit someone's house.
(Bạn nên mang theo một món quà khi đến thăm nhà ai đó.)

*Obligations (Điều bắt buộc):

- You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple.
(Bạn phải cởi mũ khi vào khu thờ chính của đền.)
- You must drive in the right-hand lane.
(Bạn phải lái xe ở làn đường bên phải.)
- You have to ask for permission before leaving the dinner table.
(Bạn phải xin phép trước khi rời bàn ăn.)