Phần 3: A closer look 2
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
'Should' and 'shouldn't' to express advice: review
(Ôn tập 'should' và 'shouldn't' dùng để diễn tả lời khuyên)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence.
(Chọn A hoặc B để truyền tải ý nghĩa của câu đầu tiên.)
1.
You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple.
(Bạn phải cởi mũ khi vào khu thờ chính của đền.)
2.
You don’t have to tip in Viet Nam.
(Bạn không phải boa ở Việt Nam.)
3.
Students mustn’t run or be noisy in the school building.
(Học sinh không được chạy hoặc làm ồn trong khu vực trường học.)
4.
In the past, Vietnamese people had to live with their parents even after they got married.
(Trước đây, người Việt Nam phải sống với cha mẹ ngay cả sau khi đã lập gia đình.)
Đáp án:
1- B
2- A
3- A
4- B