Phần 3: A closer look 2
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
'Should' and 'shouldn't' to express advice: review
(Ôn tập 'should' và 'shouldn't' dùng để diễn tả lời khuyên)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 42 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Complete the sentences with the correct form of 'have to'.
(Hoàn thành câu với dạng đúng của 'have to'.)
1.
My mother says that I ______ be home by 9 p.m. sharp.
Đáp án: have to
Giải thích: Mẹ mình nói rằng mình phải có ở nhà trước 9 giờ tối.
2.
We _____ go now because our dad is waiting for us.
Đáp án: have to
Giải thích: Chúng mình phải đi ngay bây giờ vì bố đang đợi chúng mình.
3.
She ______ wear that costume because it’s the family tradition.
Đáp án: has to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
In the past, men ______ wear ao dai, but today they ______ wear it.
Đáp án: had to, don’t have to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Before leaving the dinner table, ______ your son ______ ask for permission?
Đáp án: does … have to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
We ______ go to school today because it was raining heavily.
Đáp án: didn’t have to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.