Phần 3: A closer look 2
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
'Should' and 'shouldn't' to express advice: review
(Ôn tập 'should' và 'shouldn't' dùng để diễn tả lời khuyên)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 41 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t.
(Nhìn hình và hoàn thành các câu với should hoặc shouldn't.)
1.
You _______ respect old people.
Đáp án: should
Giải thích: Bạn nên kính trọng người già.
2.
According to tradition, you _______ sweep the floor on the first day of Tet.
Đáp án: shouldn’t
Giải thích: Theo truyền thống, bạn không nên quét nhà vào ngày mùng một Tết.
3.
Children _______ take things from adults with both hands.
Đáp án: should
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You _______ wear shorts when going to the pagoda.
Đáp án: shouldn’t
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
You _______ bring a gift when you visit someone’s house.
Đáp án: should
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.