Phần 2: A closer look 1
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Clusters: /spr/ and /str/
(Phát âm - Cụm phụ âm: /spr/ and /str/)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 40 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Listen and circle the words with /spr/ and underline the words with /str/. Then say the sentences.
(Nghe và khoanh tròn các từ chứa /spr/ và gạch chân các từ chứa /str/. Sau đó đọc các câu.)
1.
In my family, all the traditions of our ancestors are strictly followed.
(Trong gia đình tôi, tất cả truyền thống của tổ tiên chúng tôi đều được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.)
Đáp án: strictly
2.
The custom of saying hello to strangers has spread through our community.
(Phong tục chào người lạ rất phổ biến trong cộng đồng chúng tôi.)
Đáp án: strangers, spread
3.
In our district, it’s the custom for residents to sweep the streets on Saturday mornings.
(Ở quận chúng tôi, có phong tục là người dân dọn dẹp đường phố vào sáng thứ Bảy.)
Đáp án: district, streets
4.
That filmstrip really highlighted our customs and traditions.
(Đoạn phim đó thực sự đã làm toát lên phong tục và truyền thống của chúng tôi.)
Đáp án: filmstrip
5.
Parents usually want their offspring to follow the family traditions.
(Cha mẹ thường muốn con cái tiếp nối truyền thống của gia đình.)
Đáp án: offspring