Phần 2: A closer look 1
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Clusters: /spr/ and /str/
(Phát âm - Cụm phụ âm: /spr/ and /str/)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 40 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Complete the words under the pictures with spr or str. Then listen and repeat.
(Hoàn thành từ dưới các bức tranh với spr hoặc str. Sau đó nghe và nhắc lại.)
1.
____aw
Đáp án: str
Giải thích: straw = ống mút
2.
____eet
Đáp án: str
Giải thích: street = đường phố
3.
____ing
Đáp án: spr
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
____ay
Đáp án: spr
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
a____onaut
Đáp án: str
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
fru____ated
Đáp án: str
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
e____esso
Đáp án: spr
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
8.
new____int
Đáp án: spr
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.