Phần 2: A closer look 1
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Now complete the following sentences with your own ideas.
(Bây giờ hoàn thành các câu sau với ý kiến của riêng bạn.)
1.
It’s the custom in my country that _____________.
Đáp án: It’s the custom in my country that family members get together on Tet holiday.
Giải thích: Đất nước tôi có phong tục là các thành viên trong gia đình đoàn viên vào dịp tết.
2.
We broke with tradition by ____________________.
Đáp án: We broke with tradition by not decorating the house on Tet holiday.
Giải thích: Chúng tôi không còn giữ truyền thống trang trí nhà cửa vào dịp tết.
3.
There’s a tradition in my family that ___________.
Đáp án: There’s a tradition in my family that we have dinner together.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
We have the custom of _______________________.
Đáp án: We have the custom of doing exercise in the morning.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
According to tradition, _______________________.
Đáp án: According to tradition, adults give lucky money to children at Tet.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.