Phần 2: A closer look 1
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 40 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Read the following customs and traditions. Make sentences to say if you have these in your province or area, using any of the expressions in 2. Remember to change the verb tense if necessary.
(Đọc những phong tục và truyền thống sau. Đặt câu để nói xem tỉnh hoặc khu vực của bạn có phong tục và truyền thống đó không, sử dụng bất kỳ cách diễn đạt nào ở bài tập 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nếu cần thiết.)
1.
having fireworks on New Year’s Eve
(bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa)
Đáp án: There’s a tradition in our province of having fireworks on New Year’s Eve.
Giải thích: Tỉnh chúng tôi có truyền thống bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa.
2.
waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table
(đợi khách ăn xong mới rời bàn ăn)
Đáp án: In our area, we have the custom of waiting until the guests finish eating before leaving the dinner table.
Giải thích: Vùng tôi ở có tục đợi khách ăn xong mới rời bàn ăn.
3.
touching children’s heads
(xoa đầu trẻ con)
Đáp án: In our area, there is a custom of touching children’s heads.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
decorating the house on special occasions
(trang trí nhà cửa vào những dịp đặc biệt)
Đáp án: It's the custom in our area for families to decorate the house on special occasions.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
women shaking strangers’ hands
(phụ nữ bắt tay người lạ)
Đáp án: It's not the custom in our area for women to shake strangers’ hands
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.