Phần 2: A closer look 1
(Unit 4 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Read the full sentences in 1 again and complete the expressions below.
(Đọc lại câu đầy đủ ở bài tập 1 và hoàn thành các cách diễn đạt dưới đây.)
1.
it’s the _______ for somebody to do something
Đáp án: custom
Giải thích: có phong tục ai đó làm điều gì đó
2.
there’s a _______ that + clause
Đáp án: tradition
Giải thích: có truyền thống là + (mệnh đề)
3.
_______ to tradition, + clause
Đáp án: according
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
follow the _______ of doing something
Đáp án: tradition
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
break _______ tradition by doing something
Đáp án: with
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
have the custom _______ doing something
Đáp án: of
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
there is a custom of _______ something
Đáp án: doing
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.