Phần 1: Getting started
(Unit 4 - Lớp 8 - Getting started - trang 38-39 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
A lesson on customs and traditions
(Bài học về phong tục và truyền thống)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 39 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. GAME: CUSTOMS AND TRADITIONS EXPERTS
(TRÒ CHƠI: CHUYÊN GIA VỀ PHONG TỤC VÀ TRUYỀN THỐNG)
1.
Work in small groups.
(Làm theo nhóm nhỏ.)
2.
Take five minutes to write down as many local customs and traditions as you can think of.
(Dành 5 phút ghi ra nhiều phong tục và truyền thống địa phương nhất có thể.)
3.
Present your list to the other groups.
(Trình bày danh sách của nhóm bạn với nhóm khác.)
4.
The group with the most ideas are the experts!
(Nhóm có nhiều ý tưởng nhất là chuyên gia.)
Gợi ý trả lời:

- worshipping ancestors
(thờ cúng tổ tiên)
- wearing ao dai on special ocassions
(mặc áo dài vào những dịp đặc biệt)
- planting trees in spring
(trồng cây vào mùa xuân)
- giving children lucky money at Tet
(lì xì cho trẻ con vào ngày Tết)
- visiting the pagoda on the first day of every lunar month
(lên chùa vào ngày mùng một âm lịch hàng tháng)