Phần 1: Getting started
(Unit 4 - Lớp 8 - Getting started - trang 38-39 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
A lesson on customs and traditions
(Bài học về phong tục và truyền thống)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 39 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2a. Match the pictures with the customs and traditions in the box.
(Nối tranh với phong tục và truyền thống trong khung.)
1.
smiling to accept a compliment
(mỉm cười để đáp lại lời khen)
2.
worshipping ancestors
(thờ cúng tổ tiên)
3.
wrapping gifts in colourful paper
(gói quà bằng giấy màu)
4.
having lunch together on the second day of Tet
(dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết)
5.
placing the chopsticks on top of the rice bowl when finishing a meal
(đặt đôi đũa lên miệng bát cơm khi ăn xong)
6.
children in the family standing in a row to greet guests
(trẻ con trong nhà đứng xếp hàng để đón khách)
7.
wearing ao dai on special occasions
(mặc áo dài vào dịp đặc biệt)
8.
giving children lucky money at Tet
(lì xì cho trẻ con vào ngày Tết)
Đáp án:
1. g
2. c
3. f
4. h
5. e
6. a
7. b
8. d
b. Write C (custom) or T (tradition) under each picture in a. In pairs, compare your answers.
(Viết C (phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi tranh trong phần a. Làm theo cặp, so sánh câu trả lời của bạn.)
Đáp án:
1. C
2. C or T
3. C
4. T
5. C
6. C
7. T
8. C or T