Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

1. Complete the following compound sentences.
(Hoàn thành những câu ghép sau.)
1.
We can go to the City Opera for a live concert, or ____
(Chúng ta có thể đến nhà hát Opera Thành phố để xem hòa nhạc trực tiếp hoặc ____)
Đáp án: we can go to the ciname for a movie. (chúng ta có thể đến rạp chiếu phim để xem phim.)
2.
Elvis Presley received the Grammy Lifetime Achievement Award at age 36, but ____
(Elvis Presley nhận giải thưởng Thành tựu Trọn đời Grammy vào năm 36 tuổi nhưng ____)
Đáp án: he died in 1977 at the age of 42. (ông ấy mất vào năm 1977 khi 42 tuổi.)
3.
Her vocals are inspirational and professional, so ____
(Giọng cô ấy rất truyền cảm và chuyên nghiệp vì vậy ____)
Đáp án: she has quickly become a famous singer. (cô ấy nhanh chóng trở thành ca sĩ nổi tiếng.)
4.
The reality TV programme has been watched by hundreds of million viewers, and ____
(Chương trình ti vi thực tế nhận được hàng trăm triệu lượt xem và ____)
Đáp án: it has quickly become the most popular entertainment series. (nhanh chóng trở thành chương trình giải trí phổ biến nhất.)