Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

3a. Describe Quan Ho singing in one sentence (Mô tả điệu hát Quan Họ bằng 1 câu)
Quan Ho singing is a kind of Vietnamese folk music which originated in the 13th century and was recognized by UNESCO in 2009. (Hát Quan họ là một thể loại nhạc dân ca của Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ 13 và được UNESCO công nhận vào năm 2009.)
b. Describe Dangdut music in one sentence (Mô tả nhạc Dangdut bằng 1 câu)
Dangdut music is a kind of exciting Indonesian pop music which is played with a combination of traditional and modern musical instruments such as drums, flutes, electrical guitars and organs. (Nhạc Dangdut là một thể loại nhạc pop sôi động của In-đô-nê-si-a được biểu diễn bằng sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống và hiện đại như trống, sáo, ghi-ta điện và organ.)