Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 35 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

2. In pairs, ask and answer the following questions
(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)
1.
Where did Quan Ho singing come from? When did it start?
(Lối hát Quan Họ đến từ đâu? Nó bắt đầu từ khi nào?)
Đáp án: It came from Bac Ninh in the 13th century. (Nó đến từ Bắc Ninh vào thế kỉ 13.)
2.
How is Quan Ho singing performed?
(Hát Quan Họ được trình diễn như thế nào?)
Đáp án: A pair of female singers sing a challenging phrase, and a pair of male singers respond by singing a matching phrase. The order is reversed in the next round with a different melody. (Một đôi liền chị hát một câu ra, một đôi liền anh đối lại bằng một câu đối. Thứ tự hát được đảo ngược trong vòng tiếp theo với một giai điệu khác.)
3.
Do you think you can create a Quan Ho performance in English? Try!
(Bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ra một bài biểu diễn hát Quan Họ bằng tiếng Anh không? Hãy thử xem!)
Đáp án: I will try my best. (Tôi sẽ cố gắng hết sức.)