Phần 5: Looking back
(Unit 3 - Lớp 10 - Looking back - trang 34-35 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới

2. Listen and write down the words.
(Lắng nghe và viết ra các từ.)
/est/contest (cuộc thi), rest (nghỉ ngơi), guest (khách mời)
/ənt/moment (khoảnh khắc), different (khác nhau), achievement (thành tựu)
/eɪt/commemorate (kỉ niệm), late (muộn), debate (cuộc tranh luận), rate (tỉ lệ)