Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 10 - Culture - sách mới

3. Listen to the music. Ask and answer the following questions.
(Nghe nhạc. Hỏi và trả lời những câu sau.)
1.
Do you know the name of this song? What is it?
(Bạn có biết tên của bài hát này không? Tên nó là gì?)
Đáp án: Như có Bác trong ngày đại thắng.
2.
Who is the composer?
(Ai là người sáng tác?)
Đáp án: Pham Tuyen is the composer. (Phạm Tuyên là người sáng tác.)
3.
Do you like the song? Why?
(Bạn có thích bài hát không? Vì sao?)
Đáp án: Yes, I do. I like the song because it is really a great and meaningful song. (Có. Tôi có thích bài hát. Tôi thích nó vì nó thực sự là một bài hát hay và ý nghĩa.)