Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 34 SGK tiếng Anh lớp 10 - Culture - sách mới

2. Work with a partner. Complete the table.
(Làm việc với bạn. Hoàn thành bảng.)
Quan Ho singing (Hát Quan Họ)Dangdut music (nhạc Dangdut)
Country (Quốc gia)Viet Nam (Việt Nam)Indonesia (In-đô-nê-xi-a)
Kind of music (Thể loại)Folk music (Nhạc dân ca)pop music (Nhạc pop)
Number of singers (Số ca sĩ)Four (4)Eight (8)
Musical instruments (Nhạc cụ)Bamboo flute and a 36-stringed musical instrument (Sáo trúc và một đàn tam thập lục)Drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs (Trống hoặc sáo từ các nước châu Á hoặc Trung Đông và nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ)