Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SGK tiếng Anh lớp 10 - Communication - sách mới

1. Match the names with the pictures.
(Nối tên với các bức ảnh.)
1. Michael Jackson
2. Van Cao
3. Elvis Presley
4. Tchaikovsky
5. Chopin
6. Johann Strauss
Đáp án:
a. Chopin
b. Elvis Presley
c. Michael Jackson
d. Tchaikovsky
e. Johann Strauss
f. Van Cao