Phần 4: Communication & culture
(Unit 3 - Lớp 10 - Communication and culture - trang 33-34 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Culture
(Văn hóa)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 CULTURE - sách mới

1. Listen and say the name of the song. Then read the texts and do the tasks that follow.
(Lắng nghe và nói tên bài hát. Rồi đọc bài viết và làm bài tập sau đó.)
Ghi chú: The name of the song is 'Den Hen Lai Len' (Tên bài hát là 'Đến Hẹn Lại Lên' - Quan Họ Bắc Ninh)
Viet Nam
Quan Ho singing is a Vietnamese style of folk music that was recognised by UNESCO in 2009.
(Hát Quan Họ là một thể loại nhạc dân ca của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2009.)
It originated in Bac Ninh Province in the 13th century, and is sung at spring festivals.
(Nó bắt nguồn tại tỉnh Bắc Ninh vào thế kỉ 13 và được hát trong lễ hội mùa xuân.)
There are a large number of Quan Ho melodies.
(Có rất nhiều làn điệu Quan Họ.)
A pair of female singers sing a 'challenge phrase' (cau ra) and a pair of male singers sing a 'matching phrase' (cau doi), which repeats the melody phrase.
(Một đôi liền chị sẽ hát câu ra và một đôi liền anh sẽ hát câu đối, câu hát được lặp lại tiết nhạc theo giai điệu.)
Once they are finished, the order is reversed.
(Sau khi họ ngưng, thứ tự hát được đổi ngược lại.)
The male singers will sing their challenge phrase with a different melody, like musical ping pong.
(Liền anh sẽ hát câu ra với một giai điệu khác, giống như bóng bàn âm nhạc.)
The singers are backed with the momo chord, followed by the bamboo flute and a 36-stringed musical instrument.
(Các liền anh liền chị sẽ được đệm nhạc bằng đàn bầu, kèm theo là sáo trúc và một đàn tam thập lục.)
Indonesia
Dangdut is a kind of Indonesia popular music.
(Dangdut là một thể loại âm nhạc phổ biến của người Indonesia.)
Indonesians really enjoy this music because the powerful beat compels listeners to dance together in the Ghoomar style.
(Người Indonesia rất thích loại nhạc này bởi nhịp điệu mạnh mẽ thôi thúc người nghe phải nhảy cùng nhau theo phong cách Ghoomar.)
Dangdut has a similar melody, vocals, and instruments as Indian music.
(Dangdut có một giai điệu, thanh âm và nhạc cụ giống với âm nhạc của người Ấn.)
A dangdut band typically consists of a male or female lead singer, who is backed by an unusual mix of musical instruments.
(Nhóm nhạc Dangdut cơ bản bao gồm: một nam hoặc nữ hát chính, được đệm bởi sự hòa trộn tuyệt vời của các nhạc cụ.)
They can include drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs.
(Chúng bao gồm trống hoặc sáo từ các nước châu Á, Trung Đông và các nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ.)
2. Work with a partner. Complete the table.
(Làm việc với bạn. Hoàn thành bảng.)
Quan Ho singing (Hát Quan Họ)Dangdut music (nhạc Dangdut)
Country (Quốc gia)Viet Nam (Việt Nam)Indonesia (In-đô-nê-xi-a)
Kind of music (Thể loại)Folk music (Nhạc dân ca)pop music (Nhạc pop)
Number of singers (Số ca sĩ)Four (4)Eight (8)
Musical instruments (Nhạc cụ)Bamboo flute and a 36-stringed musical instrument (Sáo trúc và một đàn tam thập lục)Drums or flutes from a variety of Asian or Middle East countries and modern instruments like electric guitars or organs (Trống hoặc sáo từ các nước châu Á hoặc Trung Đông và nhạc cụ hiện đại như ghi-ta điện hoặc organ)
3. Listen to the music. Ask and answer the following questions.
(Nghe nhạc. Hỏi và trả lời những câu sau.)
1.
Do you know the name of this song? What is it?
(Bạn có biết tên của bài hát này không? Tên nó là gì?)
Đáp án: Như có Bác trong ngày đại thắng.
2.
Who is the composer?
(Ai là người sáng tác?)
Đáp án: Pham Tuyen is the composer. (Phạm Tuyên là người sáng tác.)
3.
Do you like the song? Why?
(Bạn có thích bài hát không? Vì sao?)
Đáp án: Yes, I do. I like the song because it is really a great and meaningful song. (Có. Tôi có thích bài hát. Tôi thích nó vì nó thực sự là một bài hát hay và ý nghĩa.)