Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Writing a biography
(Viết tiểu sử)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới

3. Write a biography, using one of the Fact Files on this page.
(Viết một bài tiểu sử, sử dụng một trong 2 bài Tài liệu Thực tế ở trang này.)
FACT FILE - Frédéric François Chopin (1810 - 1849)
(TÀI LIỆU THỰC TẾ)
- Early years: born in 1810 in Warsaw, a renowned child prodigy, grew up, completed his music education and composed many works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at the age of 20; settled in Paris after the November 1830 uprising, suffered from poor health since childhood.
(Giai đoạn đầu đời: sinh năm 1810 ở Warsaw, nổi tiếng là một thần đồng, trưởng thành, hoàn tất việc học âm nhạc và sáng tác nhiều tác phẩm ở Warwaw trước khi rời khỏi Ba Lan vào năm 1830 ở tuổi 20, cư trú tại Paris sau cuộc nổi dậy vào tháng 11 năm 1830, phải chống chọi với tình trạng sức khỏe kém từ khi còn nhỏ.)
- Typical works: 59 mazurkas, 27 estudes, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltzes, 18 polonaises, 4 ballades, 3 piano sonatas.
(Tác phẩm tiêu hiểu: 59 mazukas, 27 khúc luyện, 27 khúc dạo, 21 dạ khúc, 20 bản van-sơ, 18 bản polonaise, 4 bản ballade, 3 xô-nát cho piano.)
- Important achievements: invented the instrumental ballade and made major innovations to the piano sonata, waltz, and prélude.
(Thành tựu nổi bật: sáng tác ra bản ballade nhạc cụ và mang đến những đổi mới quan trọng cho các bản xô-nát piano, van-sơ và khúc dạo.)
- Conclusion: one of the greatest Romantic piano composers, his piano works are often technically demanding, died in Paris in 1849 at the age of 39.
(Kết luận: một trong những nhà soạn nhạc piano vĩ đại nhất thuộc trường phái Lãng mạn, những tác phẩm cho piano của ông thường yêu cầu kỹ thuật cao, ông mất tại Paris vào năm 1849 ở tuổi 39.)
Fact file 2
FACT FILE - Lưu Hữu Phước (1921 - 1989)
(TÀI LIỆU THỰC TẾ)
- Early years: born on September 12, 1921 in Hau Giang (Can Tho), a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children's songs, and the occasional opera.
(Giai đoạn đầu đời: sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 ở Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật tiêu biểu cho nền văn hóa, là tác giả của nhiều ca khúc yêu nước hào hùng trong thời kỳ chiến tranh, nhạc thiếu nhi và ca kịch.)
- Typical works: Bach Dang Giang; Tieng Goi Thanh Nien; Giai Phong Mien Nam
(Tác phẩm tiêu biểu: Bạch Đằng Giang, Tiếng Gọi Thanh Niên, Giải Phóng Miền Nam)
- Important achievements: member of the National Assembly, Chairman of the Committe of Culture and Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; received the Ho Chi Minh prize after his death.
(Thành tựu nổi bật: thành viên của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhận giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi mất.)
- Conclusion: one of the most prominent cultural figures during the national liberation movements, died on June 16, 1989, in Ho Chi Minh city.
(Kết luận: một trong những nhà văn hóa lỗi lạc nhất trong suốt những năm diễn ra phong trào giải phóng đất nước, mất ngày 16 tháng 6 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh.)