Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Writing a biography
(Viết tiểu sử)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 32 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới

2. Work with a partner to ask and answer the following questions in your own words.
(Làm việc với một người bạn để hỏi và trả lời những câu hỏi sau bằng từ ngữ của mình.)
1.
When was Van Cao born?
(Văn Cao được sinh ra khi nào?)
Đáp án: He was born in 1923. (Ông sinh năm 1923.)
2.
Where was he born?
(Văn Cao được sinh ra ở đâu?)
Đáp án: He was born in Hai Phong. (Ông sinh ra ở Hải Phòng.)
3.
Which of his works was the most important?
(Tác phẩm nào của ông là quan trọng nhất?)
Đáp án: It was 'Tien Quan Ca'. (Đó là 'Tiến Quân Ca'.)
4.
When did he die? Where?
(Ông mất khi nào? Ở đâu?)
Đáp án: He died in 1995 in Ha Noi. (Ông mất vào năm 1995 ở Hà Nội.)
5.
What do you think about Van Cao.
(Bạn nghĩ gì về Văn Cao?)
Đáp án: He is very talented. (Ông ấy rất tài năng.)