Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Writing a biography
(Viết tiểu sử)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing - sách mới

1. Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading.
(Bạn có biết người đàn ông này không? Đọc những đoạn văn sau. Nối chúng với tiêu đề phù hợp.)
a. Early years (Giai đoạn đầu đời)1. Van Cao wrote many songs. Some of his most well-known are: Go Dong Da (1942); Tien Quan Ca (1944); Bai Ca Chien Si Hai Quan (1945); Khong Quan Viet Nam (1945); Ngay Mua (1948). (Văn Cao đã viết rất nhiều bài hát. Một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Gò đống đa (1942), Tiến quân ca (1944), Bài ca chiến sĩ hải quân (1945), Không quân Việt Nam (1945), Ngày mùa (1948)
b. Typical Works (Tác phẩm tiêu biểu)2. Van Cao's song Tien Quan Ca written in 1944 became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. (Bài Tiến quân ca của Văn Cao ra đời vào năm 1944 đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.)
c. Important achievements (Thành tựu quan trọng)3. Van Cao is remembered as one of the most important composers of modern Vietnamese music and one of the most popular composers in the world. He died on July 10, 1995 in Hanoi . After his death, he received the Ho Chi Minh prize. (Văn Cao được nhớ đến như là một trong những nhạc sĩ trọng yếu nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Ông mất vào ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi mất, ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.)
d. Conclusion (Kết luận)4. Van Cao's real name is Nguyen Van Cao. He was a composer who was born on 15 November 1923 in Hai Phong, but his hometown was Nam Dinh. (Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao. Ông là một nhạc sĩ sinh vào ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng nhưng nguyên quán ở Nam Định.)
Đáp án:
1 - b
2 - c
3 - d
4 - a