Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

5. Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons.
(Làm việc chung với một người bạn. Nói cho người ấy biết về loại nhạc yêu thích của mình. Đưa ra lí do giải thích.)
'We are the world' is a song and charity single originally recorded by Supergroup USA for Africa in 1985. It was written by Michael Jackson and Lionel Richie for the album 'We are the world'. ('Chúng ta là thế giới' là bài hát và đĩa đơn từ thiện được thu âm bởi Supergroup USA cho châu Phi vào năm 1985. Nó được viết bởi Michael Jackson và Lionel Richie cho album 'We are the world')
I like 'We are the world' because it has a smoothy melody. Whenever I listen to it, I feel comfortable and peaceful. (Tôi thích 'We are the world' vì nó có giai điệu mượt mà. Mỗi khi tôi nghe bài hát đó, tôi đều cảm thấy dễ chịu và yên bình.)