Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

4. Listen to the recording again. Give short answers to the following questions.
(Lắng nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)
1.
What song is Nam listening to?
(Nam đang nghe bài hát gì?)
Đáp án: 'I have a dream' by ABBA. ('Tôi có một giấc mơ' của ABBA.)
2.
What is his favourite kind of music?
(Thể loại nhạc yêu thích của anh ấy là gì?)
Đáp án: Inspirational songs. (Các bài hát truyền cảm hứng.)
3.
How do Nam's favourite songs affect him?
(Các bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào?)
Đáp án: His favourite songs inspire him, and he can learn lessons from them. (Các bài hát yêu thích truyền cảm hứng cho anh ấy và anh ấy có thể học được những bài học từ chúng.)
4.
What is Anna's favourite kind of song?
(Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?)
Đáp án: Rap or hip-hop (Nhạc rap hoặc hip-hop.)