Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

3. Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer.
(Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ đang nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)
a. Vietnamese composers (Các nhạc sĩ Việt Nam)
b. Michael Jackson
c. Favourite songs (những bài hát yêu thích)
d. American teenagers (thanh thiếu niên Mỹ)

Đáp án: c. Favourite songs
Audio script
Anna:
What are you listening to, Nam?
(Cậu đang nghe gì vậy, Nam?)
Nam:
'I Have a Dream' by ABBA.
('I Have a Dream' của ABBA.)
Anna:
Can you sing the song?
(Cậu có thể hát bài hát đó không?)
Nam:
Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.
(Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát nó.)
Anna:
Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?
(Thật chứ? Tuyệt vời! Loại nhạc yêu thích của cậu là gì, Nam?)
Nam:
Inspirational.
(Truyền cảm hứng.)
Anna:
Could you give me the names of some inspirational songs you like?
(Cậu có thể cho mình tên của một số bài hát truyền cảm hứng mà cậu thích không?)
Nam:
'Tien Quan Ca' by Van Cao, 'Noi Vong Tay Lon' by Trinh Cong Son, 'Circle of Life' by Elton John and Tim Rice, and 'We Are the World' by Michael Jackson and Lionel Richie.
('Tiến Quân Ca' của Văn Cao, 'Nối Vòng Tay Lớn' của Trịnh Công Sơn, 'Circle of Life' của Elton John và Tim Rice, và 'We Are the World' của Michael Jackson và Lionel Richie.)
Anna:
Why do you like these songs?
(Tại sao cậu thích những bài hát này?)
Nam:
Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.
(Bởi vì nó truyền cảm hứng cho mình, và mình có thể học những bài học về những thứ như lòng yêu nước, bác ái, hy vọng và tình yêu.)
Anna:
Incredible! It seems you know a lot of English songs.
(Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như cậu biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.)
Nam:
Thank you. How about you? What are your favourite types of music?
(Cảm ơn. Còn cậu thì sao? Thể loại nhạc yêu thích của cậu là gì?)
Anna:
Well, like most American teenagers, I like hip-hop or rap.
(Thì giống như mọi thanh thiếu niên Mỹ khác, mình thích hip-hop hay là rap.)