Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

2. Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it.
(Lắng nghe đoạn trích bài hát sau. Kể với bạn bè mình về những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận khi bạn nghe chúng.)
- It is 'Tien Quan Ca' - the National Anthem of Viet Nam by Van Cao. (Đó là bài hát 'Tiến Quân Ca' - quốc ca của Việt Nam do Văn Cao sáng tác.)
- The song inspires me. I can feel the patriotism and hope in it. I'm really proud of my country. (Bài hát đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có thể cảm thấy lòng yêu nước và niềm hi vọng trong đó. Tôi rất tự hào về đất nước mình.)