Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 31 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening - sách mới

1. Do you know these artists? What are their names?
(Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)
1. Trinh Cong Son
2. Luu Huu Phuoc
3. Michael Jackson
4. Elton John