Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Talking about TV shows
(Nói về chương trình TV)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 30 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking - sách mới

2. a. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a list of details about your show.
(Tưởng tượng bạn là một nhà sản xuất chương trình TV. Bạn đang lên kịch bản cho một chương trình mới. Hãy liệt kê danh sách những chi tiết về chương trình của bạn.)
Show name: Dancing with the stars (Tên chương trình: Nhảy cùng các ngôi sao)
Show type: TV show (Thể loại: Chương trình truyền hình)
Time: Sunday evenings from 9.00 - 10.30 (Thời gian: Tối chủ nhật từ 9h đến 10h30)
Benefits: 200 millions Vietnam dong (Lợi ích: 200 triệu đồng)
b. Share your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show and present your show to the class.
(Chia sẻ ý tưởng của bạn với bạn bè. Cùng làm việc để kết hợp các ý tưởng vào thành 1 chương trình và trình bày về chương trình đó trước cả lớp.)
Learning Tip: Presentations (Mẹo học tập: Thuyết trình)
Body language: Smile, make eye contact (Ngôn ngữ cơ thể: Nụ cười, tương tác bằng mắt)
Speech: Speak clearly and not too quickly (Bài phát biểu: Nói rõ ràng và không quá nhanh)
Practice: Practise with friends or in front of a mirror beforehand (Thực hành: Thực hành với bạn bè hoặc tập trước gương trước)
Notes: It's okay to keep notes on small note cards (Lưu ý: Sẽ ổn nếu lưu giữ các ghi chú trên thẻ nhớ nhỏ)