Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Idol: A global smash nit
(Thần tượng: một chương trình phổ biến toàn cầu)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

4. Ask and answer the following questions.
(Hỏi và trả lời các câu hỏi bên dưới.)
1.
What entertainment format is a global smash hit?
(Hình thức giải trí nào là trào lưu phổ biến trên toàn cầu?)
Đáp án: The Idol format. (Chương trình thần tượng)
2.
Where did the Idol format come from?
(Chương trình Thần tượng xuất phát từ đâu?)
Đáp án: It came from the UK. (Nó đến từ Anh.)
3.
How long has the Idol format lasted?
(Chương trình Thần tượng diễn ra trong thời gian bao lâu rồi?)
Đáp án: 12 years. (12 năm.)
4.
Is Vietnam Idol an original programme or a franchised one?
(Thần tượng Âm nhạc Việt Nam là một chương trình gốc hay chương trình được nhượng quyền?)
Đáp án: It's a franchised programme. (Đó là chương trình được nhượng quyền)
5.
What do you think of the Vietnam Idol shows?
(Bạn nghĩ gì về chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam?)
Đáp án: Câu trả lời phụ thuộc vào quan điểm cá nhân các em, ví dụ: It’s very interesting. (Nó rất thú vị.)