Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Idol: A global smash hit
(Thần tượng: một chương trình phổ biến toàn cầu)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 29 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading - sách mới

3. Circle the appropriate meaning for each word from the text.
(Khoanh tròn vào nghĩa thích hợp của mỗi từ trong đoạn văn.)
1.
to air
(lên sóng, phát sóng)
a. to breathe in (hít vào)
b. to broadcast (lên sóng, phát sóng)
Đáp án: b. broadcast
2.
phenomenon
(hiện tượng)
a. an event which people talk about (một sự kiện mà mọi người bàn tán về)
b. a person in action (một người hành động)
Đáp án: a. an event which people talk about
3.
audience
(khán giả, thính giả)
a. people at a performance (người ở buổi biểu diễn)
b. public speakers (những diễn giả)
Đáp án: a. people at a performance
4.
season
(mùa - phần được chiếu)
a. a TV show's episode (tập của một chương trình truyền hình)
b. a TV contest (Một cuộc thi truyền hình)
Đáp án: a. a TV show's episode
5.
process
(quá trình)
a. way of doing things (cách để làm nhiều thứ)
b. a series of actions (một chuỗi hành động)
Đáp án: b. a series of actions