Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Writing a biography
(Viết tiểu sử)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - WRITING - sách mới

1. Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading.
(Bạn có biết người đàn ông này không? Đọc những đoạn văn sau. Nối chúng với tiêu đề phù hợp.)
a. Early years (Giai đoạn đầu đời)1. Van Cao wrote many songs. Some of his most well-known are: Go Dong Da (1942); Tien Quan Ca (1944); Bai Ca Chien Si Hai Quan (1945); Khong Quan Viet Nam (1945); Ngay Mua (1948). (Văn Cao đã viết rất nhiều bài hát. Một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Gò đống đa (1942), Tiến quân ca (1944), Bài ca chiến sĩ hải quân (1945), Không quân Việt Nam (1945), Ngày mùa (1948)
b. Typical Works (Tác phẩm tiêu biểu)2. Van Cao's song Tien Quan Ca written in 1944 became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. (Bài Tiến quân ca của Văn Cao ra đời vào năm 1944 đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.)
c. Important achievements (Thành tựu quan trọng)3. Van Cao is remembered as one of the most important composers of modern Vietnamese music and one of the most popular composers in the world. He died on July 10, 1995 in Hanoi . After his death, he received the Ho Chi Minh prize. (Văn Cao được nhớ đến như là một trong những nhạc sĩ trọng yếu nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Ông mất vào ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi mất, ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.)
d. Conclusion (Kết luận)4. Van Cao's real name is Nguyen Van Cao. He was a composer who was born on 15 November 1923 in Hai Phong, but his hometown was Nam Dinh. (Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao. Ông là một nhạc sĩ sinh vào ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng nhưng nguyên quán ở Nam Định.)
Đáp án:
1 - b
2 - c
3 - d
4 - a
2. Work with a partner to ask and answer the following questions in your own words.
(Làm việc với một người bạn để hỏi và trả lời những câu hỏi sau bằng từ ngữ của mình.)
1.
When was Van Cao born?
(Văn Cao được sinh ra khi nào?)
Đáp án: He was born in 1923. (Ông sinh năm 1923.)
2.
Where was he born?
(Văn Cao được sinh ra ở đâu?)
Đáp án: He was born in Hai Phong. (Ông sinh ra ở Hải Phòng.)
3.
Which of his works was the most important?
(Tác phẩm nào của ông là quan trọng nhất?)
Đáp án: It was 'Tien Quan Ca'. (Đó là 'Tiến Quân Ca'.)
4.
When did he die? Where?
(Ông mất khi nào? Ở đâu?)
Đáp án: He died in 1995 in Ha Noi. (Ông mất vào năm 1995 ở Hà Nội.)
5.
What do you think about Van Cao.
(Bạn nghĩ gì về Văn Cao?)
Đáp án: He is very talented. (Ông ấy rất tài năng.)
3. Write a biography, using one of the Fact Files on this page.
(Viết một bài tiểu sử, sử dụng một trong 2 bài Tài liệu Thực tế ở trang này.)
FACT FILE - Frédéric François Chopin (1810 - 1849)
(TÀI LIỆU THỰC TẾ)
- Early years: born in 1810 in Warsaw, a renowned child prodigy, grew up, completed his music education and composed many works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at the age of 20; settled in Paris after the November 1830 uprising, suffered from poor health since childhood.
(Giai đoạn đầu đời: sinh năm 1810 ở Warsaw, nổi tiếng là một thần đồng, trưởng thành, hoàn tất việc học âm nhạc và sáng tác nhiều tác phẩm ở Warwaw trước khi rời khỏi Ba Lan vào năm 1830 ở tuổi 20, cư trú tại Paris sau cuộc nổi dậy vào tháng 11 năm 1830, phải chống chọi với tình trạng sức khỏe kém từ khi còn nhỏ.)
- Typical works: 59 mazurkas, 27 estudes, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltzes, 18 polonaises, 4 ballades, 3 piano sonatas.
(Tác phẩm tiêu hiểu: 59 mazukas, 27 khúc luyện, 27 khúc dạo, 21 dạ khúc, 20 bản van-sơ, 18 bản polonaise, 4 bản ballade, 3 xô-nát cho piano.)
- Important achievements: invented the instrumental ballade and made major innovations to the piano sonata, waltz, and prélude.
(Thành tựu nổi bật: sáng tác ra bản ballade nhạc cụ và mang đến những đổi mới quan trọng cho các bản xô-nát piano, van-sơ và khúc dạo.)
- Conclusion: one of the greatest Romantic piano composers, his piano works are often technically demanding, died in Paris in 1849 at the age of 39.
(Kết luận: một trong những nhà soạn nhạc piano vĩ đại nhất thuộc trường phái Lãng mạn, những tác phẩm cho piano của ông thường yêu cầu kỹ thuật cao, ông mất tại Paris vào năm 1849 ở tuổi 39.)
Fact file 2
FACT FILE - Lưu Hữu Phước (1921 - 1989)
(TÀI LIỆU THỰC TẾ)
- Early years: born on September 12, 1921 in Hau Giang (Can Tho), a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children's songs, and the occasional opera.
(Giai đoạn đầu đời: sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 ở Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật tiêu biểu cho nền văn hóa, là tác giả của nhiều ca khúc yêu nước hào hùng trong thời kỳ chiến tranh, nhạc thiếu nhi và ca kịch.)
- Typical works: Bach Dang Giang; Tieng Goi Thanh Nien; Giai Phong Mien Nam
(Tác phẩm tiêu biểu: Bạch Đằng Giang, Tiếng Gọi Thanh Niên, Giải Phóng Miền Nam)
- Important achievements: member of the National Assembly, Chairman of the Committe of Culture and Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; received the Ho Chi Minh prize after his death.
(Thành tựu nổi bật: thành viên của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhận giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi mất.)
- Conclusion: one of the most prominent cultural figures during the national liberation movements, died on June 16, 1989, in Ho Chi Minh city.
(Kết luận: một trong những nhà văn hóa lỗi lạc nhất trong suốt những năm diễn ra phong trào giải phóng đất nước, mất ngày 16 tháng 6 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh.)