Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Inspirational music
(Âm nhạc truyền cảm hứng)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - LISTENING - sách mới

1. Do you know these artists? What are their names?
(Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)
1. Trinh Cong Son
2. Luu Huu Phuoc
3. Michael Jackson
4. Elton John
2. Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it.
(Lắng nghe đoạn trích bài hát sau. Kể với bạn bè mình về những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận khi bạn nghe chúng.)
- It is 'Tien Quan Ca' - the National Anthem of Viet Nam by Van Cao. (Đó là bài hát 'Tiến Quân Ca' - quốc ca của Việt Nam do Văn Cao sáng tác.)
- The song inspires me. I can feel the patriotism and hope in it. I'm really proud of my country. (Bài hát đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi có thể cảm thấy lòng yêu nước và niềm hi vọng trong đó. Tôi rất tự hào về đất nước mình.)
3. Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer.
(Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ đang nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)
a. Vietnamese composers (Các nhạc sĩ Việt Nam)
b. Michael Jackson
c. Favourite songs (những bài hát yêu thích)
d. American teenagers (thanh thiếu niên Mỹ)

Đáp án: c. Favourite songs
Audio script
Anna:
What are you listening to, Nam?
(Cậu đang nghe gì vậy, Nam?)
Nam:
'I Have a Dream' by ABBA.
('I Have a Dream' của ABBA.)
Anna:
Can you sing the song?
(Cậu có thể hát bài hát đó không?)
Nam:
Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.
(Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát nó.)
Anna:
Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?
(Thật chứ? Tuyệt vời! Loại nhạc yêu thích của cậu là gì, Nam?)
Nam:
Inspirational.
(Truyền cảm hứng.)
Anna:
Could you give me the names of some inspirational songs you like?
(Cậu có thể cho mình tên của một số bài hát truyền cảm hứng mà cậu thích không?)
Nam:
'Tien Quan Ca' by Van Cao, 'Noi Vong Tay Lon' by Trinh Cong Son, 'Circle of Life' by Elton John and Tim Rice, and 'We Are the World' by Michael Jackson and Lionel Richie.
('Tiến Quân Ca' của Văn Cao, 'Nối Vòng Tay Lớn' của Trịnh Công Sơn, 'Circle of Life' của Elton John và Tim Rice, và 'We Are the World' của Michael Jackson và Lionel Richie.)
Anna:
Why do you like these songs?
(Tại sao cậu thích những bài hát này?)
Nam:
Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.
(Bởi vì nó truyền cảm hứng cho mình, và mình có thể học những bài học về những thứ như lòng yêu nước, bác ái, hy vọng và tình yêu.)
Anna:
Incredible! It seems you know a lot of English songs.
(Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như cậu biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.)
Nam:
Thank you. How about you? What are your favourite types of music?
(Cảm ơn. Còn cậu thì sao? Thể loại nhạc yêu thích của cậu là gì?)
Anna:
Well, like most American teenagers, I like hip-hop or rap.
(Thì giống như mọi thanh thiếu niên Mỹ khác, mình thích hip-hop hay là rap.)
4. Listen to the recording again. Give short answers to the following questions.
(Lắng nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)
1.
What song is Nam listening to?
(Nam đang nghe bài hát gì?)
Đáp án: 'I have a dream' by ABBA. ('Tôi có một giấc mơ' của ABBA.)
2.
What is his favourite kind of music?
(Thể loại nhạc yêu thích của anh ấy là gì?)
Đáp án: Inspirational songs. (Các bài hát truyền cảm hứng.)
3.
How do Nam's favourite songs affect him?
(Các bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào?)
Đáp án: His favourite songs inspire him, and he can learn lessons from them. (Các bài hát yêu thích truyền cảm hứng cho anh ấy và anh ấy có thể học được những bài học từ chúng.)
4.
What is Anna's favourite kind of song?
(Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?)
Đáp án: Rap or hip-hop (Nhạc rap hoặc hip-hop.)
5. Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons.
(Làm việc chung với một người bạn. Nói cho người ấy biết về loại nhạc yêu thích của mình. Đưa ra lí do giải thích.)
'We are the world' is a song and charity single originally recorded by Supergroup USA for Africa in 1985. It was written by Michael Jackson and Lionel Richie for the album 'We are the world'. ('Chúng ta là thế giới' là bài hát và đĩa đơn từ thiện được thu âm bởi Supergroup USA cho châu Phi vào năm 1985. Nó được viết bởi Michael Jackson và Lionel Richie cho album 'We are the world')
I like 'We are the world' because it has a smoothy melody. Whenever I listen to it, I feel comfortable and peaceful. (Tôi thích 'We are the world' vì nó có giai điệu mượt mà. Mỗi khi tôi nghe bài hát đó, tôi đều cảm thấy dễ chịu và yên bình.)