Phần 3: Skills
(Unit 3 - Lớp 10 - Skills - trang 29-32 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Talking about TV shows
(Nói về chương trình TV)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING - sách mới

1. Read the following TV blurbs. Complete the table with the notes from each show. Then compare and contrast the shows with a partner.
(Đọc lời những giới thiệu chương trình TV sau. Hoàn thành bảng với những ghi chú từ mỗi chương trình. Rồi so sánh và đối chiếu những chương trình với một người bạn.)
Vietnam Idol
(Thần tượng âm nhạc Việt Nam)
This is the show where we find a star! Or rather, our celebrity panel and you at home choose the best singer.
(Đây là một chương trình nơi chúng ta tìm ra một ngôi sao! Hay đúng hơn là dàn giám khảo những người nổi tiếng của chúng ta và bạn - ngồi tại nhà chọn ra ca sĩ tuyệt nhất.)
The winner will get a recording contract with VNR Records.
(Người chiến thắng sẽ nhận được hợp đồng thu âm với Phòng thu âm VNR.)
Who wants to be a millionare
(Ai là triệu phú)
What would you do with a lot of money? Winners on this show will get a chance to be a millionare.
(Bạn sẽ làm gì khi có thật nhiều tiền? Người chiến thắng của chương trình sẽ có cơ hội trở thành triệu phú.)
First they must answer a series of general knowledge questions.
(Đầu tiên họ phải trả lời hàng loạt các câu hỏi mang kiến thức tổng quát.)
Each time the amount of money increases - the prize starts off small but gets bigger and bigger.
(Mỗi lần số tiền tăng lên - giải thưởng bắt đầu nhỏ nhưng sẽ ngày càng lớn hơn.)
Vietnam Idol (Thần tượng âm nhạc Việt Nam)Who wants to be a millionare (Ai là triệu phú)
- To find a pop star (Tìm kiếm ngôi sao nhạc pop)- To find a winner who will get a big sum of money (Tìm kiếm người chiến thắng mà sẽ nhận được số tiền thật lớn)
- The winner will be chosen by a celebrity panel and home viewers (Người thắng cuộc sẽ được bình chọn bởi ban giám khảo và người xem tại nhà)- The winner will answer a series of general knowledge questions. (Người thắng cuộc sẽ trả lời một chuỗi các câu hỏi kiến thức tổng quát)
- The winner will get a recording contract with VNR Records (Người thắng cuộc sẽ nhận được hợp đồng thu âm với Phòng thu VNR)- The amount of prize-money increases with the number of questions. (Số lượng tiền thưởng tăng tương ứng với số lượng câu hỏi)
2. a. Imagine you are a TV producer. You are creating a new show. Make a list of details about your show.
(Tưởng tượng bạn là một nhà sản xuất chương trình TV. Bạn đang lên kịch bản cho một chương trình mới. Hãy liệt kê danh sách những chi tiết về chương trình của bạn.)
Show name: Dancing with the stars (Tên chương trình: Nhảy cùng các ngôi sao)
Show type: TV show (Thể loại: Chương trình truyền hình)
Time: Sunday evenings from 9.00 - 10.30 (Thời gian: Tối chủ nhật từ 9h đến 10h30)
Benefits: 200 millions Vietnam dong (Lợi ích: 200 triệu đồng)
b. Share your ideas with a partner. Work together to combine your ideas into one show and present your show to the class.
(Chia sẻ ý tưởng của bạn với bạn bè. Cùng làm việc để kết hợp các ý tưởng vào thành 1 chương trình và trình bày về chương trình đó trước cả lớp.)
Learning Tip: Presentations (Mẹo học tập: Thuyết trình)
Body language: Smile, make eye contact (Ngôn ngữ cơ thể: Nụ cười, tương tác bằng mắt)
Speech: Speak clearly and not too quickly (Bài phát biểu: Nói rõ ràng và không quá nhanh)
Practice: Practise with friends or in front of a mirror beforehand (Thực hành: Thực hành với bạn bè hoặc tập trước gương trước)
Notes: It's okay to keep notes on small note cards (Lưu ý: Sẽ ổn nếu lưu giữ các ghi chú trên thẻ nhớ nhỏ)