Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Compound sentences
(Câu ghép)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

2. Match each heading with the correct end.
(Nối mỗi mệnh đề đầu với kết thúc đúng.)
1. The concert hall has a large stage (Phòng hòa nhạc có sân khấu lớn)a. and he has received many national prizes. (và anh ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc gia.)
2. At the box office, you can buy the tickets for the show, (Tại phòng vé, bạn có thể mua vé để xem biểu diễn)b. but it became boring at the end. (nhưng nó trở nên chán hơn ở phần cuối.)
3. He is a talented composer, (Anh ấy là một nhà soạn nhạc tài ba)c. so there is enough room for many performers to play at the same time. (vì vậy có đủ chỗ cho nhiều nghệ sĩ biểu diễn cùng lúc.)
4. The concert was exciting at the beginning, (Buổi hòa nhạc hay ở phần đầu)d. but her parents persuaded her to complete her secondary school instead of immidiately beginning a professional career. (nhưng ba mẹ cô ấy thuyết phục cô ấy hoàn tất bậc trung học cơ sở thay vì bắt đầu nghề nghiệp chuyên môn ngay lập tức.)
5. He was nominated for 14 competitive Grammys, (Anh ấy được đề cử cho 14 giải thưởng Grammy đầy tính cạnh tranh)e. or you can purchase them online. (hoặc bạn có thể mua trực tuyến.)
6. She was a pianist with potential, (Cô ấy là một nghệ sĩ piano có tiềm năng)f. and he won three. (và anh ấy giành được ba giải.)
Đáp án:
1 - c
2 - e
3 - a
4 - b
5 - f
6 - d