Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Compound sentences
(Câu ghép)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Grammar - sách mới

1. Match the conjunctions 'and', 'or', 'but' and 'so' with their meanings.
(Nối các liên từ “and, or, but” và “so” với nghĩa của chúng.)
1. and (và)a. contrast (sự đối lập)
2. or (hoặc)b. result (kết quả)
3. but (nhưng)c. choice (sự lựa chọn)
4. so (cho nên)d. an addition of equal importance (phần bổ sung thêm có tầm quan trọng ngang ngửa)
Đáp án:
1 - d
2 - c
3 - a
4 - b