Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới

3. Can you write down one more word for each ending above?
(Bạn có thể viết ra thêm một từ nữa có phần đuôi như trên không?)
/ent/: request (yêu cầu)
/eit/: penetrate (xuyên qua)
/ənt/: development (sự phát triển)