Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới

2. a. Listen and repeat.
(Lắng nghe và lặp lại.)
/est/best (tốt nhất), contest (cuộc thi), guest (khách), chest (tủ), test (kiểm tra), rest (nghỉ ngơi), crest (đỉnh, chóp)
/ənt/talent (tài năng), moment (hiện tại), achievement (thành tựu), different (khác nhau), parent (bố/ mẹ), present (hiện tại; quà tặng), current (hiện tại)
/eit/educate (giáo dục), late (muộn), rate (tỉ lệ), date (ngày), state (tiểu bang), commemorate (kỷ niệm), debate (tranh đấu)
b. Listen and write down the words you hear.
(Lắng nghe và viết lại những từ bạn nghe được.)
Đáp án:
commemorate (kỷ niệm)
best (tốt nhất)
talent (tài năng)
different (khác nhau)
guest (khách)
date (ngày)
test (kiểm tra)
achievement (thành tựu)
parent (bố/ mẹ)