Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 10 - Pronunciation - sách mới

1. Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ənt/, and /eit/.
(Đọc lại đoạn hội thoại ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có cụm âm cuối là /est/, /ənt/, và /eit/)
passionate /eit/ (đam mê)
talent /ənt/ (tài năng)
contest /est/ (cuộc thi)