Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

3. Use these words to make sentences about the music or singers you know.
(Dùng những từ này để tạo thành các câu về âm nhạc hoặc ca sĩ mà bạn biết.)
1.
Taylor Swift released her debut album as a solo singer in 2006 (Taylor Swift cho ra mắt album đầu tay của mình với vai trò ca sĩ sô-lô vào năm 2006)
2.
All of her singles from the platinum album Fearless are on top 100 of Billboard (Tất cả các bài hát trong album bạch kim Fearless của cô ấy đều nằm trong top 100 bảng xếp hạng Billboard)