Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 27 SGK tiếng Anh lớp 10 - Vocabulary - sách mới

1. Use the words in the box to complete the definitions.
(Sử dụng các từ trong hộp để hoàn thành các định nghĩa.)
fan (người hâm mộ)
pop (nhạc pop)
idol (thần tượng)
contest (cuộc thi)
clip (đoạn ghi hình)
talent (tài năng)
1.
______: an exceptional ability
(______: một năng lực vượt trội)
Đáp án: talent
2.
______: a type of music popular with teenagers, with strong rhythm, harmony, and an emphasis on romantic love
(______: một thể loại âm nhạc phổ biến với các bạn trẻ, với nhịp điệu, hòa âm sôi nổi và có sự nhấn mạnh vào tình yêu lãng mạn)
Đáp án: pop
3.
______: one that is adored, often blindly or excessively
(______: người được tôn sùng, thường là mù quáng hoặc quá khích)
Đáp án: idol
4.
______: a competition, especially one in which entrants are rated by judges
(______: một cuộc tranh tài, đặc biệt là khi những người tham dự được đánh giá bởi các giám khảo)
Đáp án: contest
5.
______: an ardent devotee; an enthusiast
(______: người hâm mộ nhiệt tình, người say mê)
Đáp án: fan
6.
______: a short extract from a movie or television programme
(______: một trích đoạn ngắn từ một bộ phim hay chương trình ti vi)
Đáp án: clip