Phần 2: Language
(Unit 3 - Lớp 10 - Language - trang 27-28 SGK Tiếng Anh lớp 10 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải UNIT 3 LỚP 10 LANGUAGE - PRONUNCIATION - sách mới

1. Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ənt/, and /eit/.
(Đọc lại đoạn hội thoại ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có cụm âm cuối là /est/, /ənt/, và /eit/)
passionate /eit/ (đam mê)
talent /ənt/ (tài năng)
contest /est/ (cuộc thi)
2. a. Listen and repeat.
(Lắng nghe và lặp lại.)
/est/best (tốt nhất), contest (cuộc thi), guest (khách), chest (tủ), test (kiểm tra), rest (nghỉ ngơi), crest (đỉnh, chóp)
/ənt/talent (tài năng), moment (hiện tại), achievement (thành tựu), different (khác nhau), parent (bố/ mẹ), present (hiện tại; quà tặng), current (hiện tại)
/eit/educate (giáo dục), late (muộn), rate (tỉ lệ), date (ngày), state (tiểu bang), commemorate (kỷ niệm), debate (tranh đấu)
b. Listen and write down the words you hear.
(Lắng nghe và viết lại những từ bạn nghe được.)
Đáp án:
commemorate (kỷ niệm)
best (tốt nhất)
talent (tài năng)
different (khác nhau)
guest (khách)
date (ngày)
test (kiểm tra)
achievement (thành tựu)
parent (bố/ mẹ)
3. Can you write down one more word for each ending above?
(Bạn có thể viết ra thêm một từ nữa có phần đuôi như trên không?)
/ent/: request (yêu cầu)
/eit/: penetrate (xuyên qua)
/ənt/: development (sự phát triển)